Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zmierzenia dydaktyczno-wychowawcze w styczniu

Płynie czas

 • kształtowanie poczucia szacunku wobec ludzi starszych; poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem; kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z instrukcją; rozwijanie pamięci słuchowej
 • utrwalenie nazw pór roku; kształtowanie słuchu fonematycznego, czytanie globalne wyrazów; uwrażliwienie na sztukę w trakcie wykonywania zadań plastycznych
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7 w sytuacjach życiowych; operowanie pojęciami – nazwami miesięcy; kształtowanie poczucia upływającego czasu; wdrażanie do udziału w zabawach zespołowych
 • rozwijanie sprawności ogólnej; utrwalenia nazw dni tygodnia; uwrażliwienie na zmianę tempa, rytmu; wyrażanie radości ze wspólnych zabaw
 • wyrażanie radości z doświadczania i eksperymentowania; utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących upływu czasu i sposobu jego pomiaru; wyrażanie radości z wykonywania prac technicznych według instrukcji N.; utrwalanie wiadomości dotyczących następstw lat, pór roku, miesięcy, dni tygodnia, pór dnia

 

Młodsi i starsi

 • kształtowanie poczucia szacunku w stosunku do osób starszych; rozwijanie słownika czynnego; operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz zachęcanie do pomocy osobom starszym
 • kształtowanie słuchu fonematycznego; rozwijanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie umiejętności porządkowania, dobierania w pary; czytanie globalne wyrazu but, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów; zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów; kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności wokalnych
 • kształtowanie pojęcia liczby; rozwijanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych; zachęcanie do samodzielności; kształtowanie poczucia opiekuńczości w stosunku do osób starszych; nabywanie umiejętności współdziałania, wyrażanie radości z osiągniętych efektów; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych
 • rozwijanie sprawności ogólnej; kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie poczucia rytmu; kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie; wyrażanie radości poprzez taniec; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego; zachęcanie do samodzielności i poszukiwań w rozwiązywaniu problem
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych (fizycznych), obserwowanie i omawianie ich; wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją; kształtowanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do osób starszych; wyrażanie radości z możliwości robienia niespodzianek dla najbliższych; nabywanie umiejętności planowania pracy oraz przedstawiania jej efektów; wdrażanie do przedstawiania swoich umiejętności i wiedzy na forum

 

Sport to zdrowie

 • kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka; rozwijanie słownika czynnego; operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych; kształtowanie właściwej postawy ciała ; rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji
 • rozwijanie słownika czynnego, operowanie pojęciami związanymi z dyscyplinami sportów zimowych; utrwalenie umiejętności łączenia w pary, rozwijanie percepcji wzrokowej; kształtowanie słuchu fonematycznego, czytanie globalne wyrazu nos; zachęcanie do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i spostrzeżeniami; wyrażanie radości z możliwości uczestniczenia w zabawach twórczych
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych; zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemu; rozwijanie małej motoryki
 • wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach twórczych; ćwiczenia grafomotoryczne – rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji; rozwijanie słuchu fonematycznego; kształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych; poznawanie nowych zjawisk fizycznych; wykonywanie działań zgodnie z instrukcją, obserwowanie i wyciąganie wniosków; ćwiczenia w rozwijaniu małej motoryki; poznawanie świata wieloma zmysłami; rozwijanie umiejętności liczenia w sytuacjach życiowych

 

Dbam o zdrowie

 • poznawanie symboli igrzysk olimpijskich; rozwijanie sprawności fizycznej w trakcie zabaw i ćwiczeń; kształtowanie pożądanych cech charakteru do uprawiania sportu
 • poznanie zasad zdrowego odżywiania; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów; rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportowymi; czytanie globalne wyrazu ser
 • poznawanie symboli na metkach ubrań; doskonalenie umiejętności klasyfikowania i definiowania; poszerzanie wiedzy o rodzajach sportowego obuwia i amortyzowaniu uderzeń poprzez stosowanie różnych materiałów
 • rozpoznawanie znanych dzieciom piosenek i melodii; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i poznawanie zasad zdrowego stylu życia
 • rozumienie racjonalnego sposobu odżywiania się i zdrowego stylu życia; rozwijanie umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych