Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

Drodzy Rodzice, uprzejmie informujemy, że podczas opieki wakacyjnej w naszym przedszkolu pracujemy w reżimie sanitarnym i nadal obowiązują Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji pracy w przedszkolach.

Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_04062020_żłobki_przedszkola_-_aktualizacja_4_czerwca

oraz Zasady pracy i organizacja pracy Przedszkola nr 338 “Sosnowa Stacyjka”

zasady i organizacja pracy Przedszkola nr 338 od 18 maja do odwołania

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Z uwagi na wyżej wymienione obostrzenia dzieci zostały zakwalifikowane do grup na podstawie przesłanych w określonym terminie ankiet.

Dzisiaj święto wszystkich Dzieci

niech Wam pięknie  słonko świeci.

Wszyscy śmieją się od rana,  każda buzia roześmiana.

Czar zabawy dziś panuje, każde serce się raduje.

                       Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają,

                       Tak życzenia Wam składają.

        Samych beztroskich chwil i dużo uśmiechu wszystkim Dzieciom

                       życzą Pracownicy Przedszkola nr 338 “Sosnowa Stacyjka”

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie w dniach: 21 lipca – 7 sierpnia 2020 r. (przedszkole nieczynne), w pozostałych dniach lipca i sierpnia przedszkole będzie czynne zgodnie z wytycznymi, przekazywanymi na bieżąco przez MEN i GIS.

W chwili obecnej do odwołania pracujemy w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo, przekazujemy do zapoznania się i stosowania Procedury wprowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę oraz obowiązujące w Przedszkolu nr 338 “Zasady i organizację pracy w Przedszkolu nr 338 “Sosnowa Stacyjka” w czasie trwania epidemii COVID 19 od 18 maja 2020 r. do odwołania”:

Procedura organizacji opieki_P i SP ogólnod.+specjalne

Procedura podejrzenia zakazenia_P i SP ogólnodostępne

Procedura postępowania prewencyjnego_P i SP ogólnodostępne

Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

oswiadczenie rodzica o zapoznaniu

zasady i organizacja pracy Przedszkola nr 338 od 18 maja do odwołania

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkola w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności przesyłamy ankietę z BE, w której prosimy o zadeklarowanie, czy i od kiedy chcą Państwo skorzystać z zajęć opiekuńczych w naszej placówce w czasie trwania epidemii COVID-19.
Prosimy o jak najszybszą odpowiedź,  bez względu na decyzję na „tak”  lub „nie”; do 19 maja 2020 r. .

ankieta opieka od 24 maja

Ankietę przesłaliśmy do Państwa także na adresy mailowe.

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
    7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki  p338@edu.um.warszawa.pl . Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata jest dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić: 

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)                lub
  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia. 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisu_dziecka_do_placowki_kwalifikacji