Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

PRZEDSZKOLE NR 338 "Sosnowa Stacyjka" W WARSZAWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
  • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Niektóre pliki do pobrania (.doc, .pdf) nie są dostępne cyfrowo - aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-08.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-12-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Izabella Rudzka,
  • adres e-mail - p338@eduwarszawa.pl,
  • numer telefonu - 228724146,
  • adres do korespondencji - Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka”, Włókiennicza 41, 04-974 Warszawa.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka” znajduje się przy ul. Włókienniczej 41 w Warszawie.

Do placówki wchodzi się głównym wejściem, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

Budynek jest parterowy i częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Od furtki przy ul. Włókienniczej do wejścia głównego jest ok. 20 metrów. Nawierzchnia jest równa, płaska, możliwy jest podjazd wózkiem inwalidzkim. Furtka prowadząca na teren przedszkola jest zatrzaskiwana. Dzwonek do furtki znajduje się po prawej stronie na wysokości 145 cm, osoba pełniąca dyżur przy wejściu głównym zwalnia blokadę furtki. Osoba ta pełni także rolę przewodnika dla osób mających problem z poruszaniem się po budynku.

Przy przeszklonych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek na wysokości 157 cm.

W budynku nie ma progów i schodów, w części modułowej budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W salach zajęć dla dzieci, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed przedszkolem brak miejsca parkingowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym po uzgodnieniu z dyrektorem placówki. W przedszkolu brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, możliwe jest zorganizowanie spotkania z udziałem tłumacza po wcześniejszym wyznaczeniu daty spotkania. Przy głównych drzwiach wejściowych dostępna jest pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

Do Przedszkola można dojechać autobusami linii: 521, 146, 213. Pętla autobusowa znajduje się w pobliżu placówki przy ulicy Bysławskiej, 400 m od wejścia do budynku przedszkolnego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.