Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia na grudzień

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy IX na miesiąc grudzień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ
DLA GRUPY IX „SÓWKI”
NASZE EMOCJE
OBSZAR FIZYCZNY
• systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych
• kształtowanie samokontroli wykonywanych ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
• przestrzeganie ustalonych zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo
• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych
OBSZAR EMOCJONALNY
• radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami
• stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
• nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
• wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych
• radzenie sobie w sytuacjach porażki i sukcesu
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości
OBSZAR SPOŁECZNY
• doskonalenie umiejętności samooceny oraz oceniania zachowania innych
• przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji podczas gier
• dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń
• dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci, umiejętne reagowanie, adekwatne do możliwości

• budowanie atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji w grupie
OBSZAR POZNAWCZY
• ilustrowanie zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową
• stosowanie w pracach plastycznych pełnej gamy barw, eksperymenty z mieszaniem kolorów
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”
• rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• utrwalanie kształtów liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
• doskonalenie umiejętności czytania sylab, tworzenia wyrazów z rozsypanek sylabowych
• podejmowanie prób podpisania się własnym imieniem w praktycznych sytuacjach
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
• porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów
• poznanie znaków „”, „=”
• układanie i odczytywanie zapisów matematycznych ze znakami „”, „=”
• konstruowanie gry planszowej z wykorzystaniem umownych znaków, symboli, wyrazów


ZABAWY W TEATR
OBSZAR FIZYCZNY
• kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu na powietrzu
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych
• doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych
• doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
• kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy, pracy z tekstem literackim
• wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych
• doskonalenie umiejętności śmiałego prezentowania własnych umiejętności na forum grupy

OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do zachowań dostosowanych do miejsca i otoczenia
• budowanie zespołu poprzez stawianie wspólnych celów, dążenie do ich osiągnięcia przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg aktywności i jej efekt końcowy
• kształtowanie świadomości, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia
• wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści
• zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów
• doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi
• kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy
• zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych
• wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y”
• kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia
• kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych
• poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych


KULINARNE CIEKAWOSTKI
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania
• kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku
• wspieranie rozwoju ruchowego poprzez organizowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie zrozumienia, że nie trzeba być pierwszym i najlepszym w każdej dziedzinie
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do stosowania form grzecznościowych adekwatnych do sytuacji
• doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
• zachęcanie do działań służących osiągnięciu wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zadań oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy
• doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
OBSZAR POZNAWCZY
• wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
• kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania elementów do określonych jej poziomów
• wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza
• wdrażanie do udzielania przemyślanych odpowiedzi oraz zrozumiałego przekazywania informacji
• kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter
• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków podejmowanych działań (na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń)
• kształtowanie umiejętności określania, które z wprowadzanych i obserwowanych zmian mają charakter odwracalny, nieodwracalny lub częściowo odwracalny
• doskonalenie umiejętności przekładania regularności rytmicznej z jednej reprezentacji na drugą
• doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
• kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6
• doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia


MAGIA ŚWIĄT
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do konstruowania, majsterkowania, budowania
• doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków z użyciem sztućców
• doskonalenie czynności typu sprzątanie, wycinanie, klejenie, rysowanie, kreślenie, malowanie, posługiwanie się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, pędzlem
• kształtowanie wrażliwości wielozmysłowej
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świąt i świętowania
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach współpracy i współzawodnictwa
• kształtowanie świadomości, że różne osoby w tej samej sytuacji mogą mieć różne odczucia
• kształtowanie postawy troski wobec zwierząt
OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw ruchowych
• kształtowanie świadomości przynależności do rodziny
• wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości
• kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie
• kształtowanie zrozumienia, że koleżeństwo polega również na pomaganiu w trudnych chwilach
• kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy
• kształtowanie postawy szacunku wobec osób wykonujących prace porządkowe
• kształtowanie umiejętności składania życzeń, w tym życzeń w formie wysyłanych kart
• kształtowanie znajomości adresu zamieszkania i umiejętności posługiwania się nim
OBSZAR POZNAWCZY
• wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia
• kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
• doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce, rozróżniania strony lewej i prawej
• kształtowanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości
• doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji oraz wiedzy o świecie
• doskonalenie postawy zainteresowania czytaniem
• kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną