Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia na grudzień

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy IX na miesiąc grudzień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ
DLA GRUPY IX „SÓWKI”
NASZE EMOCJE
OBSZAR FIZYCZNY
• systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych
• kształtowanie samokontroli wykonywanych ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
• przestrzeganie ustalonych zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo
• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych
OBSZAR EMOCJONALNY
• radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami
• stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
• nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
• wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych
• radzenie sobie w sytuacjach porażki i sukcesu
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości
OBSZAR SPOŁECZNY
• doskonalenie umiejętności samooceny oraz oceniania zachowania innych
• przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji podczas gier
• dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń
• dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci, umiejętne reagowanie, adekwatne do możliwości

• budowanie atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji w grupie
OBSZAR POZNAWCZY
• ilustrowanie zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową
• stosowanie w pracach plastycznych pełnej gamy barw, eksperymenty z mieszaniem kolorów
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”
• rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• utrwalanie kształtów liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
• doskonalenie umiejętności czytania sylab, tworzenia wyrazów z rozsypanek sylabowych
• podejmowanie prób podpisania się własnym imieniem w praktycznych sytuacjach
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
• porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów
• poznanie znaków „”, „=”
• układanie i odczytywanie zapisów matematycznych ze znakami „”, „=”
• konstruowanie gry planszowej z wykorzystaniem umownych znaków, symboli, wyrazów


ZABAWY W TEATR
OBSZAR FIZYCZNY
• kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu na powietrzu
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych
• doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych
• doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
• kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy, pracy z tekstem literackim
• wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych
• doskonalenie umiejętności śmiałego prezentowania własnych umiejętności na forum grupy

OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do zachowań dostosowanych do miejsca i otoczenia
• budowanie zespołu poprzez stawianie wspólnych celów, dążenie do ich osiągnięcia przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg aktywności i jej efekt końcowy
• kształtowanie świadomości, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia
• wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści
• zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów
• doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi
• kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy
• zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych
• wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y”
• kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia
• kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych
• poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych


KULINARNE CIEKAWOSTKI
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania
• kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku
• wspieranie rozwoju ruchowego poprzez organizowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie zrozumienia, że nie trzeba być pierwszym i najlepszym w każdej dziedzinie
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do stosowania form grzecznościowych adekwatnych do sytuacji
• doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
• zachęcanie do działań służących osiągnięciu wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zadań oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy
• doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
OBSZAR POZNAWCZY
• wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
• kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania elementów do określonych jej poziomów
• wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza
• wdrażanie do udzielania przemyślanych odpowiedzi oraz zrozumiałego przekazywania informacji
• kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter
• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków podejmowanych działań (na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń)
• kształtowanie umiejętności określania, które z wprowadzanych i obserwowanych zmian mają charakter odwracalny, nieodwracalny lub częściowo odwracalny
• doskonalenie umiejętności przekładania regularności rytmicznej z jednej reprezentacji na drugą
• doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
• kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6
• doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia


MAGIA ŚWIĄT
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do konstruowania, majsterkowania, budowania
• doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków z użyciem sztućców
• doskonalenie czynności typu sprzątanie, wycinanie, klejenie, rysowanie, kreślenie, malowanie, posługiwanie się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, pędzlem
• kształtowanie wrażliwości wielozmysłowej
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świąt i świętowania
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach współpracy i współzawodnictwa
• kształtowanie świadomości, że różne osoby w tej samej sytuacji mogą mieć różne odczucia
• kształtowanie postawy troski wobec zwierząt
OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw ruchowych
• kształtowanie świadomości przynależności do rodziny
• wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości
• kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie
• kształtowanie zrozumienia, że koleżeństwo polega również na pomaganiu w trudnych chwilach
• kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy
• kształtowanie postawy szacunku wobec osób wykonujących prace porządkowe
• kształtowanie umiejętności składania życzeń, w tym życzeń w formie wysyłanych kart
• kształtowanie znajomości adresu zamieszkania i umiejętności posługiwania się nim
OBSZAR POZNAWCZY
• wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia
• kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
• doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce, rozróżniania strony lewej i prawej
• kształtowanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości
• doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji oraz wiedzy o świecie
• doskonalenie postawy zainteresowania czytaniem
• kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną