Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń dla grupy IX

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń dla grupy IX

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ – GRUPA IX „ Sówki”

PROJEKT CZAS
OBSZAR FIZYCZNY
• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalania właściwego kierunku kreślenia
• wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała
• kształtowanie nawyku komunikowania potrzeby ruchu
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
OBSZAR SPOŁECZNY
• wzmacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą
• doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal) oraz ich łączenia podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń
• kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej
• poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi
• kształtowanie pojęcia liczby „siedem", poznanie cyfry 7
• kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością
• doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia
• zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności

CORAZ BLIŻEJ GWIAZD
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych
• kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawach ruchowych
• doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
• kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia
OBSZAR EMOCJONALNY
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przeżywanymi emocjami
• kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radości z jego odkrywania
OBSZAR SPOŁECZNY
• integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• kształtowanie świadomości, że w komunikacji najważniejsza jest chęć porozumienia, które to porozumienie można osiągnąć za pomocą różnorodnych środków przekazu
• doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii
• kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
• doskonalenie techniki czytania poprzez czytanie prostych sylab
• wzbudzenie zainteresowania literami: litery „p”, „P”, wyrazy do globalnego czytania związane z wprowadzanymi literami
• kształtowanie pojęcia liczby „osiem", poznanie cyfry 8
• rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 8
• doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
• doskonalenie umiejętności przeliczania elementów
• kształcenie umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych
• wzbogacanie słownictwa związanego z tematem
• rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych
• stymulowanie swobodnej aktywności poznawczej poprzez zabawy w kąciku tematycznym, oglądanie książek, ilustracji, modeli powietrznych środków transportu itp.

ZA ZIMOWĄ SZYBĄ
OBSZAR FIZYCZNY
• kształtowanie umiejętności właściwego dobierania ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuciami np. zimna
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego zimą
OBSZAR EMOCJONALNY
• wdrażanie do odróżniania emocji, nazywania ich oraz do rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną
• kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt
OBSZAR SPOŁECZNY
• kształtowanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych
• wdrażanie do stosowania właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu
za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu
• doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych i współdziałania podczas rozgrywek sportowych
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia treści i emocji
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas uczestniczenia w zabawach badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne
• wzbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprawnego pod względem artykulacyjnym i gramatycznym
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania liter, doskonalenie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów z poznanych liter
• wdrażanie do recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenia głosu
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji
• kształtowanie pojęcia stałości długości
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
• kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, poznanie znaku: „–”
• kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi (cyfry, znaki: „+”, „–”, „=”)
• kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych

SERCE DLA BABCI I DZIADKA
OBSZAR FIZYCZNY
• doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole i budowania miłej atmosfery
• wdrażanie do systematycznego udziału w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, w zajęciach gimnastycznych
• doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania
• doskonalenie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia
• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych
• wdrażanie do uważnego słuchania podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
• kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postępowania swojego i innych z zastosowaniem odpowiednich określeń
OBSZAR SPOŁECZNY
• zachęcanie do poznawania historii własnej rodziny
• kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji
• kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów
• kształtowanie umiejętności wyjaśniania swojej przynależności do rodziny
• kształtowanie umiejętności respektowania indywidualnych potrzeb innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się, zadawania pytań i odpowiadania na nie
• wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
• utrwalanie kształtów liter poprzez działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „s”, „S”
• kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii we wzorach, figurach geometrycznych
• doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• doskonalenie rozumienia pojęcia stałości ilości nieciągłych
• rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania
• rozwijanie aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej