Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń dla grupy IX

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń dla grupy IX

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ – GRUPA IX „ Sówki”

PROJEKT CZAS
OBSZAR FIZYCZNY
• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalania właściwego kierunku kreślenia
• wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała
• kształtowanie nawyku komunikowania potrzeby ruchu
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
OBSZAR SPOŁECZNY
• wzmacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą
• doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal) oraz ich łączenia podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń
• kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej
• poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi
• kształtowanie pojęcia liczby „siedem", poznanie cyfry 7
• kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością
• doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia
• zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności

CORAZ BLIŻEJ GWIAZD
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych
• kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawach ruchowych
• doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
• kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia
OBSZAR EMOCJONALNY
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przeżywanymi emocjami
• kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radości z jego odkrywania
OBSZAR SPOŁECZNY
• integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• kształtowanie świadomości, że w komunikacji najważniejsza jest chęć porozumienia, które to porozumienie można osiągnąć za pomocą różnorodnych środków przekazu
• doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii
• kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
• doskonalenie techniki czytania poprzez czytanie prostych sylab
• wzbudzenie zainteresowania literami: litery „p”, „P”, wyrazy do globalnego czytania związane z wprowadzanymi literami
• kształtowanie pojęcia liczby „osiem", poznanie cyfry 8
• rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 8
• doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
• doskonalenie umiejętności przeliczania elementów
• kształcenie umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych
• wzbogacanie słownictwa związanego z tematem
• rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych
• stymulowanie swobodnej aktywności poznawczej poprzez zabawy w kąciku tematycznym, oglądanie książek, ilustracji, modeli powietrznych środków transportu itp.

ZA ZIMOWĄ SZYBĄ
OBSZAR FIZYCZNY
• kształtowanie umiejętności właściwego dobierania ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuciami np. zimna
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego zimą
OBSZAR EMOCJONALNY
• wdrażanie do odróżniania emocji, nazywania ich oraz do rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną
• kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt
OBSZAR SPOŁECZNY
• kształtowanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych
• wdrażanie do stosowania właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu
za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu
• doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych i współdziałania podczas rozgrywek sportowych
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia treści i emocji
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas uczestniczenia w zabawach badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne
• wzbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprawnego pod względem artykulacyjnym i gramatycznym
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania liter, doskonalenie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów z poznanych liter
• wdrażanie do recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenia głosu
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji
• kształtowanie pojęcia stałości długości
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
• kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, poznanie znaku: „–”
• kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi (cyfry, znaki: „+”, „–”, „=”)
• kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych

SERCE DLA BABCI I DZIADKA
OBSZAR FIZYCZNY
• doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole i budowania miłej atmosfery
• wdrażanie do systematycznego udziału w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, w zajęciach gimnastycznych
• doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania
• doskonalenie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia
• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych
• wdrażanie do uważnego słuchania podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
• kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postępowania swojego i innych z zastosowaniem odpowiednich określeń
OBSZAR SPOŁECZNY
• zachęcanie do poznawania historii własnej rodziny
• kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji
• kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów
• kształtowanie umiejętności wyjaśniania swojej przynależności do rodziny
• kształtowanie umiejętności respektowania indywidualnych potrzeb innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się, zadawania pytań i odpowiadania na nie
• wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
• utrwalanie kształtów liter poprzez działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „s”, „S”
• kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii we wzorach, figurach geometrycznych
• doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• doskonalenie rozumienia pojęcia stałości ilości nieciągłych
• rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania
• rozwijanie aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej