Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc luty

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc luty

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE DLA GRUPY IX
NA MIESIĄC LUTY:
1. KIM BĘDĘ?
OBSZAR FIZYCZNY
• wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała
• kształtowanie potrzeby systematycznego udziału w aktywnościach sportowych
• umożliwianie systematycznego uczestniczenia w zabawach ruchowych, w tym w zabawach na powietrzu
OBSZAR EMOCJONALNY
• budowanie wiary we własne możliwości, pozytywnego obrazu siebie
• wdrażanie do odpowiedniego zachowania w sytuacji napięć – czekania na swoją kolej, rywalizacji sportowej
• wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych
OBSZAR SPOŁECZNY
• integrowanie zespołu podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• budowanie świadomości, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka
• kształtowanie umiejętności oceny zachowań jako pozytywnych bądź negatywnych
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
• wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu
• kształtowanie umiejętności opowiadania wysłuchanej historii
• doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
• doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych z różnych materiałów według instrukcji słownych
• doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, wyrażania opinii i ocen, uzasadniania ich
• kształtowanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
• doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów
• wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

2. KARNAWAŁ NA ŚWIECIE
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu
• kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji
• doskonalenie sprawności manualnej oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia podczas wykonywania ćwiczeń graficznych
• doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, naśladowczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych itp.
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie umiejętności nazywania emocji towarzyszących wspólnej zabawie
• kształtowanie umiejętności bycia w relacji z rówieśnikami i dorosłymi z zachowaniem wzajemnego szacunku
• doskonalenie umiejętności wyrażania emocji w sposób umożliwiający dziecku dobre funkcjonowanie w grupie
• kształtowanie postawy współodpowiedzialności za pozytywną atmosferę w grupie przedszkolnej OBSZAR SPOŁECZNY
• kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka niezależnie od jego wyglądu, statusu materialnego
• kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej poprzez aktywne włączanie się w podejmowane działania
• kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji (zabawy dramowe)
• kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu
• doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych, realistycznych od fikcyjnych
• poszerzanie znajomości liter: litery „b”, „B”
• rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem poznanych liter
• doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje
• kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”
• rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 8
• kształtowanie pojęcia stałości długości
• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania za pomocą zbiorów zastępczych
• rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych, ruchowych, itp.
• rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

3. POLARNA WYPRAWA
OBSZAR FIZYCZNY
• doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw, prac użytecznych itp.
• rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie poczucia troski o zwierzęta i potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną im krzywdę
• kształtowanie świadomości, wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne
OBSZAR SPOŁECZNY
• doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń
• budowanie świadomości o znaczeniu uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: odpowiedzialność, solidarność
• wdrażanie do postawy akceptacji, szacunku i życzliwości wobec wszystkich ludzi, w bliższym i dalszym środowisku, wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie itp.
OBSZAR POZNAWCZY
• rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o różnym wyglądzie, z różnych krajów
• doskonalenie umiejętności wyrażania różnych treści i emocji gestem, mimiką, ruchem
• wdrażanie do wykorzystywania zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
• doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
• poszerzanie znajomości liter: litery „n”, „N”
• rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• rozwijanie umiejętności precyzowania wypowiedzi oraz pytań w celu uzyskania informacji
!c• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych utworów literackich
• kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym
• doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary
• doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: , =
• rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw
• rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

4. NA WIŚLANYM SZLAKU
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych
• doskonalenie umiejętności precyzyjnego składania, zaginania papieru
• doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
OBSZAR EMOCJONALNY
• doskonalenie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji rywalizacji, z przegraną i wygraną
• kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze
OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do postrzegania własnej osoby jako członka narodu (Polka/Polak)
• kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
• kształtowanie postawy empatii wobec osób słabszych i potrzebujących pomocy
• doskonalenie umiejętności postrzegania wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności
OBSZAR POZNAWCZY
• wdrażanie do poznawania historii Polski oraz zdobywania wiedzy o ważnych historycznie postaciach
• poszerzanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach
• doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi (konsekwencja i zgodność czasu)
• kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów, zdań w zakresie znanych liter
• wdrażanie do śpiewania piosenek i uczestniczenia w zabawach opartych na tradycji ludowej
• doskonalenie umiejętności planowania kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni oraz elementarnego dostrzegania proporcji
• poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: kształtowanie pojęcia „stolica”
• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w szerokim zakresie i dostrzegania ich znaczenia
• kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych i w pamięci
• wdrażanie do eksperymentowania z tworzeniem kolejnych liczb
• doskonalenie znajomości monet, umiejętności ich porządkowania oraz odliczania wskazanych kwot
• kształtowanie umiejętności posługiwania się wagą w zabawie i sytuacjach użytkowych oraz określania i porównywania przedmiotów ze względu na ich ciężar
• doskonalenie orientacji na kartce, w tym w przestrzeni sieci kwadratowe