Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc luty

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc luty

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE DLA GRUPY IX
NA MIESIĄC LUTY:
1. KIM BĘDĘ?
OBSZAR FIZYCZNY
• wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała
• kształtowanie potrzeby systematycznego udziału w aktywnościach sportowych
• umożliwianie systematycznego uczestniczenia w zabawach ruchowych, w tym w zabawach na powietrzu
OBSZAR EMOCJONALNY
• budowanie wiary we własne możliwości, pozytywnego obrazu siebie
• wdrażanie do odpowiedniego zachowania w sytuacji napięć – czekania na swoją kolej, rywalizacji sportowej
• wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych
OBSZAR SPOŁECZNY
• integrowanie zespołu podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• budowanie świadomości, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka
• kształtowanie umiejętności oceny zachowań jako pozytywnych bądź negatywnych
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
• wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu
• kształtowanie umiejętności opowiadania wysłuchanej historii
• doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
• doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych z różnych materiałów według instrukcji słownych
• doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, wyrażania opinii i ocen, uzasadniania ich
• kształtowanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
• doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów
• wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

2. KARNAWAŁ NA ŚWIECIE
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu
• kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji
• doskonalenie sprawności manualnej oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia podczas wykonywania ćwiczeń graficznych
• doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, naśladowczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych itp.
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie umiejętności nazywania emocji towarzyszących wspólnej zabawie
• kształtowanie umiejętności bycia w relacji z rówieśnikami i dorosłymi z zachowaniem wzajemnego szacunku
• doskonalenie umiejętności wyrażania emocji w sposób umożliwiający dziecku dobre funkcjonowanie w grupie
• kształtowanie postawy współodpowiedzialności za pozytywną atmosferę w grupie przedszkolnej OBSZAR SPOŁECZNY
• kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka niezależnie od jego wyglądu, statusu materialnego
• kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej poprzez aktywne włączanie się w podejmowane działania
• kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji (zabawy dramowe)
• kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu
• doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych, realistycznych od fikcyjnych
• poszerzanie znajomości liter: litery „b”, „B”
• rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem poznanych liter
• doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje
• kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”
• rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 8
• kształtowanie pojęcia stałości długości
• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania za pomocą zbiorów zastępczych
• rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych, ruchowych, itp.
• rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

3. POLARNA WYPRAWA
OBSZAR FIZYCZNY
• doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw, prac użytecznych itp.
• rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie poczucia troski o zwierzęta i potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną im krzywdę
• kształtowanie świadomości, wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne
OBSZAR SPOŁECZNY
• doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń
• budowanie świadomości o znaczeniu uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: odpowiedzialność, solidarność
• wdrażanie do postawy akceptacji, szacunku i życzliwości wobec wszystkich ludzi, w bliższym i dalszym środowisku, wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie itp.
OBSZAR POZNAWCZY
• rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o różnym wyglądzie, z różnych krajów
• doskonalenie umiejętności wyrażania różnych treści i emocji gestem, mimiką, ruchem
• wdrażanie do wykorzystywania zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
• doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
• poszerzanie znajomości liter: litery „n”, „N”
• rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• rozwijanie umiejętności precyzowania wypowiedzi oraz pytań w celu uzyskania informacji
!c• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych utworów literackich
• kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym
• doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary
• doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: , =
• rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw
• rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

4. NA WIŚLANYM SZLAKU
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych
• doskonalenie umiejętności precyzyjnego składania, zaginania papieru
• doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
OBSZAR EMOCJONALNY
• doskonalenie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji rywalizacji, z przegraną i wygraną
• kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze
OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do postrzegania własnej osoby jako członka narodu (Polka/Polak)
• kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
• kształtowanie postawy empatii wobec osób słabszych i potrzebujących pomocy
• doskonalenie umiejętności postrzegania wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności
OBSZAR POZNAWCZY
• wdrażanie do poznawania historii Polski oraz zdobywania wiedzy o ważnych historycznie postaciach
• poszerzanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach
• doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi (konsekwencja i zgodność czasu)
• kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów, zdań w zakresie znanych liter
• wdrażanie do śpiewania piosenek i uczestniczenia w zabawach opartych na tradycji ludowej
• doskonalenie umiejętności planowania kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni oraz elementarnego dostrzegania proporcji
• poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: kształtowanie pojęcia „stolica”
• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w szerokim zakresie i dostrzegania ich znaczenia
• kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych i w pamięci
• wdrażanie do eksperymentowania z tworzeniem kolejnych liczb
• doskonalenie znajomości monet, umiejętności ich porządkowania oraz odliczania wskazanych kwot
• kształtowanie umiejętności posługiwania się wagą w zabawie i sytuacjach użytkowych oraz określania i porównywania przedmiotów ze względu na ich ciężar
• doskonalenie orientacji na kartce, w tym w przestrzeni sieci kwadratowe