Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc kwiecień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

DLA GRUPY VII „BIEDRONKI”

PROJEKT EDUKACYJNY „JAJKO”:

 • rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie warunków do odczuwania sprawstwa; kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT:

 • wprowadzenie pojęcia szacunek odnoszącego się do osób, przedmiotów, zwierząt, miejsc uznawanych za ważne; kształtowanie postawy poszanowania przez rozwijanie umiejętności okazywania szacunku osobom, przedmiotom, zwierzętom w najbliższym otoczeniu; uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się w różnych codziennych sytuacjach;
 • wprowadzenie liter f, F; rozwijanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; uwrażliwianie na walory estetyczne dzieł malarskich;
 • badanie kształtów, przedmiotów w oparciu o oś symetrii i odbicie lustrzane; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas obracania i składania figur geometrycznych oraz manipulowania nimi; dostrzeganie różnorodności i piękna w wiosennej przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem kwiatów; uświadamianie konieczności spokojnego i właściwego zachowania się w miejscach publicznych w zależności od ich roli; kształtowanie świadomości ekologicznej;
 • wprowadzenie pojęcia koncert; rozwijanie myślenia logicznego i wrażliwości słuchowej; kształtowanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; uświadamianie roli właściwego zachowania się podczas koncertów w zależności od rodzaju muzyki i miejsca;
 • wprowadzenie nazw dźwięków gamy C-dur do czytania; rozwijanie ciekawości poznawczej podczas obserwacji doświadczenia; kształtowanie wrażliwości na elementy muzyki – tempo, charakter, barwę.

JESTEM KULTURALNY:

 • poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia scenariusz, scenarzysta; rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i tworzenia opowiadania; uświadamianie konieczności kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.
 • wzbogacanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z teatrem: aktor, scenografia, kukiełka, marionetka, scena itp.; rozwijanie umiejętności czytania; rozwijanie logicznego myślenia; budowanie zespołu przez podejmowanie wspólnych działań;
 • wprowadzenie cyfry 9; poszerzanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie logicznego myślenia; stwarzanie okazji do koncentrowania uwagi na osobach i kierowanych przez nie poleceniach;
 • poznanie tekstu i melodii „Piosenki lalkarza”; rozwijanie słuchu muzycznego dzieci; kształtowanie umiejętności różnicowania kierunku linii melodycznej; uświadamianie znaczenia muzeów dla tradycji i kultury;
 • poznanie prostych sposobów samodzielnego wykonania zabawek; wprowadzenie pojęcia etnograf; kształtowanie sprawności manualnej podczas działania; rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci w planowaniu i realizacji założeń; uświadamianie znaczenia szacunku jako wartości do budowania właściwych relacji w grupie.

ZABAWY SZTUKĄ:

 • rozwijanie postawy twórczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem materiałów plastycznych; rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej, stwarzanie okazji do bezpośredniego obcowania ze sztuką piękną;
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych z zakresu sztuk wizualnych, zachęcanie do podejmowania aktywności plastycznej, technicznej; rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej; rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie warunków do odczuwania sprawstwa;
 • rozwijanie słuchu muzycznego i fonematycznego w toku zabawa słuchowych i muzycznych; rozbudzanie zainteresowania literami i cyframi, czytaniem i pisaniem; kształtowanie kompetencji językowych, komunikacyjnych, wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w ustalaniu własności brył, w zakresie liczenia, rytmów, orientacji w przestrzeni i w schemacie ciała; zachęcanie do konstruowania i układania kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego i darów Froebla;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego poprzez zabawy z programowaniem; ćwiczenie sprawności fizycznej, świadomości własnego ciała, poczucia rytmu; integrowanie grupy, rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy.

BIAŁO-CZERWONY MAJ:

 • budowanie tożsamości narodowej, wzbogacanie wiedzy dotyczącej ojczyzny, poznawanie symboli narodowych, doskonalenie umiejętności przedstawiania się, rozwijanie sprawności językowej, pamięci, słuchu fonematycznego;
 • stwarzanie okazji do wspólnego muzykowania, śpiewania pieśni patriotycznych, ludowych; stwarzanie okazji po podejmowania aktywności twórczej, wrażania emocji i swojego rozumienia świata w sposób niewerbalny, rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie motoryki małej w toku działań plastycznych, technicznych, manipulacyjnych; rozwijanie kompetencji i intuicji matematycznych w zakresie liczenia, porównywania długości, orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, przekładania reprezentacji.