Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE DLA GRUPY IX

NA MIESIĄC CZERWIEC:

Prawa wszystkich dzieci:

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną
 • wdrażanie do samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo oraz zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych
 • doskonalenie prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami plastycznymi; regulowania siły nacisku dłoni

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie samopoznania, dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • doskonalenie umiejętności werbalizowania myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych
 • kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowania pozytywnych wzorców zachowań, nieulegania naciskom oraz negatywnym wzorcom
 • doskonalenie umiejętności odróżniania emocji, nazywania ich i rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielenia wsparcia osobom tego potrzebującym
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 • wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec osób w najbliższym otoczeniu
 • kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje

 OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji
 • doskonalenie umiejętności układania zdań poprawnych logicznie i gramatycznie
 • wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach utrwalających znajomość liter
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami – litera „h”, „H”
 • doskonalenie umiejętności czytania (proste wyrazy z poznanych liter)
 • doskonalenie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji • doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu
 • kształtowanie umiejętności tworzenia wyrazów z rozsypanek wyrazowych i wykorzystywania podpisów do wykonywania plakatów, opisywania kolekcji itp.
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
 • doskonalenie umiejętności orientacji na kartce lub innej płaszczyźnie
 • wdrażanie do poszukiwania informacji na dany temat w dostępnych źródłach wiedzy: w albumach, atlasach, książkach, internecie

Egzotyczne podróże:

 OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
 • wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonego w sali różnorodnego materiału do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy
 • zwiększanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zróżnicowane aktywności: plastyczne, konstrukcyjne, kulinarne

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności zachowania się adekwatnego do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, rozumienia, że należy liczyć się z ich uczuciami i potrzebami
 • kształtowanie umiejętności wyrażania współczucia i zrozumienia dla problemów innych osób poprzez okazywanie zainteresowania, podjęcie rozmowy czy pomocy
 • kształtowanie świadomości, że wszyscy ludzie odczuwają podobne emocje

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 • kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi
 • wdrażanie do pracy zespołowej

OBSZAR POZNAWCZY

 • poszerzanie wiedzy na temat różnic i podobieństw między ludźmi
 • poszerzanie wiedzy o zwierzętach żyjących w najbliższym i dalszym otoczeniu
 • rozwijanie umiejętności czytania, w tym czytania ze zrozumieniem
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej
 • doskonalenie umiejętności planowania pracy
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i odtwarzania regularności rytmicznych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania znaczenia miar w życiu człowieka
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi

Letni obserwator przyrody:

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności ciała i koordynacji
 • wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach i zabawach ruchowych, w tym w zabawach z przyborami, z muzyką, naśladowczych
 • doskonalenie umiejętności konstruowania, majsterkowania, budowania

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i stanów emocjonalnych własnych oraz osób z otoczenia
 • kształtowanie postawy szacunku i troski wobec środowiska przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą osoby dorosłej, wykonywania poleceń, współpracy z dziećmi w czasie zajęć grupowych
 • kształtowanie potrzeby zachowań proekologicznych podczas pobytu w lesie, na wycieczce górskiej, na łące

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie
  • kształtowanie rozumienia nowych pojęć poprzez obserwacje poczynione w czasie doświadczeń
 • doskonalenie i rozwijanie pamięci sekwencyjnej, pamięci i koncentracji słuchowej
 • zintensyfikowanie przygotowań do podjęcia nauki czytania i pisania poprzez wielość ćwiczeń słuchowych i słuchowo-wzrokowych
 • wykorzystywanie umiejętności matematycznych w czasie zabaw i w życiu codziennym
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnego oraz na ściśle określony temat

 

Radosne wakacje:

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do podejmowania działań na rzecz budowania pozytywnej atmosfery w grupie
 • doskonalenie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji trudnej, w tym w sytuacji trudnej emocjonalnie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie poczucia przynależności do określonej grupy społecznej, w tym do grupy przedszkolnej
 • zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku
 • doskonalenie umiejętności współpracy

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów, zdań zbudowanych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności tworzenia spójnej wypowiedzi, swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii, odpowiadania na pytania do tekstu literackiego
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów