Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy IX na miesiąc maj

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ DLA GRUPY IX „SÓWKI”:

BIAŁO- CZERWONY MAJ:
OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo
• doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji
• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu OBSZAR EMOCJONALNY
• wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
• kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką
• kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji porażki i sukcesu innych
• kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz pozytywnego stosunku do zdarzeń
OBSZAR SPOŁECZNY
• kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby
• kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych
• kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo skutkowych podczas przeprowadzania doświadczeń badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne
• wdrażanie do kontrolowania poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, gramatycznym oraz podejmowania prób samodzielnej poprawy błędów
• kształtowanie umiejętności czytania – poznanie liter „f”, „F”
• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
• wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu
• kształtowanie umiejętności śpiewania hymnu państwowego, z zachowaniem właściwej postawy ciała, zaznajamianie z sytuacjami, w których jest grany hymn państwowy
• kształtowanie umiejętności porównywania cech wielkościowych przedmiotów
• doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz zapisywania działań matematycznych za pomocą symboli matematycznych
• kształtowanie znajomości wybranych monet i banknotów, znaczenia pieniędzy w życiu codziennym
• kształtowanie świadomości przynależności społecznej i terytorialnej: moja rodzina, moje miasto, mój region, mój kraj

 

PODRÓŻE PO EUROPIE:

OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
• wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną, zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną
• doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności
• kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

OBSZAR SPOŁECZNY
• doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole, odpowiedniego posługiwania się sztućcami podczas posiłków
• kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków
• kształtowanie umiejętności przygotowywania posiłków z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa
• kształtowanie postawy szacunku wobec odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
• doskonalenie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

OBSZAR POZNAWCZY
• wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
• doskonalenie umiejętności ilustrowania zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną
• kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter
• kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć
• doskonalenie umiejętności opisywania obrazków, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
• poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich
• doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni

 

WIOSENNE BARWY I DŹWIĘKI:

OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej
• doskonalenie koordynacji ruchowej
• kształtowanie gotowości do podjęcia systematycznej nauki pisania
• doskonalenie sprawności dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego

OBSZAR EMOCJONALNY
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
• rozwijanie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników podczas zabawy
• doskonalenie umiejętności współpracy z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków grupy
• doskonalenie umiejętności obdarzania uwagą osób dorosłych i rówieśników

OBSZAR POZNAWCZY
• wzbogacenie wiedzy przyrodniczej
• wzbudzanie zainteresowań czytelniczych
• kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, dopełniania
• doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania ich na inne reprezentacje
• utrwalenie poznanych liter i cyfr
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat
• rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych
• poszerzanie wiedzy o roślinach łąkowych
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin
• poszerzanie wiadomości o zwierzętach związanych z łąką
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polski

 

W RODZINNYM KRĘGU:

OBSZAR FIZYCZNY
• doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł
• doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku
• wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków
• doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych
OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, wyrażania ich w akceptowany społecznie sposób
• kształtowanie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenia się z ich uczuciami i potrzebami
OBSZAR SPOŁECZNY
• poszerzanie wiedzy o rodzinie pochodzenia: jej tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich rolach społecznych
• doskonalenie rozumienia obowiązków członków rodziny i konieczności ich wypełniania
• kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, świadomości własnych praw oraz praw innych
• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań
• doskonalenie umiejętności wspierania rówieśników w sytuacjach, kiedy tego potrzebują
• kształtowanie umiejętności zachowania w kontakcie z nieznajomym
OBSZAR POZNAWCZY
• kształtowanie umiejętności tworzenia oraz czytania wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy
• doskonalenie umiejętności odtwarzania według wzoru oraz układania własnych kompozycji • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby, w tym rozumienia efektu przesunięcia i obrotu
• doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym
• doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary
• doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”
• poszerzanie wiedzy na temat zawodów


PROJEKT BADAWCZY „PIENIĄDZE”

OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej
• doskonalenie koordynacji ruchowej
• kształtowanie gotowości do podjęcia systematycznej nauki pisania
• doskonalenie sprawności dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego

OBSZAR EMOCJONALNY
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
• rozwijanie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników podczas zabawy
• doskonalenie umiejętności współpracy z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków grupy
• doskonalenie umiejętności obdarzania uwagą osób dorosłych i rówieśników

OBSZAR POZNAWCZY
-budowanie wiedzy na temat historii pieniądza i szeroko pojętej edukacji ekonomicznej
- kształtowanie nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi
- wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z pieniędzmi i ich produkcją
- rozumienie potrzeby oszczędzania, poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy
- poznawanie i rozumienie wymiany kupno- sprzedaż