RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 338 „SOSNOWA STACYJKA” DLA   RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW  DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ww. PRZEDSZKOLA

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka przetwarzanych przez Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka” w Warszawie jest: Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka ” w Warszawie, ul Włókiennicza 41.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem email: p338@edu.um.warszwa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka” w Warszawie (04-974), ul. Włókiennicza 41. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1  w celu realizacji zadań ustawowych oraz  statutowych.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
  5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres korzystania z edukacji przedszkolnej. Po zakończeniu edukacji przedszkolnej, wszystkie  dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 338 „Sosnowa Stacyjka” w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.                         

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców

Informacja dla pracowników zatrudnionych

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

 

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Aleksandra Adamska

telefon 697 663 557

 

 

 

 

 

Skip to content