Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie w dniach: 21 lipca – 7 sierpnia 2020 r. (przedszkole nieczynne), w pozostałych dniach lipca i sierpnia przedszkole będzie czynne zgodnie z wytycznymi, przekazywanymi na bieżąco przez MEN i GIS.

W chwili obecnej do odwołania pracujemy w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo, przekazujemy do zapoznania się i stosowania Procedury wprowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę oraz obowiązujące w Przedszkolu nr 338 “Zasady i organizację pracy w Przedszkolu nr 338 “Sosnowa Stacyjka” w czasie trwania epidemii COVID 19 od 18 maja 2020 r. do odwołania”:

Procedura organizacji opieki_P i SP ogólnod.+specjalne

Procedura podejrzenia zakazenia_P i SP ogólnodostępne

Procedura postępowania prewencyjnego_P i SP ogólnodostępne

Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

oswiadczenie rodzica o zapoznaniu

zasady i organizacja pracy Przedszkola nr 338 od 18 maja do odwołania

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkola w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności przesyłamy ankietę z BE, w której prosimy o zadeklarowanie, czy i od kiedy chcą Państwo skorzystać z zajęć opiekuńczych w naszej placówce w czasie trwania epidemii COVID-19.
Prosimy o jak najszybszą odpowiedź,  bez względu na decyzję na „tak”  lub „nie”; do 19 maja 2020 r. .

ankieta opieka od 24 maja

Ankietę przesłaliśmy do Państwa także na adresy mailowe.

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
    7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki  p338@edu.um.warszawa.pl . Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata jest dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić: 

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)                lub
  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia. 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisu_dziecka_do_placowki_kwalifikacji

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w porozumieniu Organem Prowadzącym zajęcia w Przedszkolu nr 338 “Sosnowa Stacyjka” zostały zawieszone od 6 maja 2020r.  do 15 maja 2020 r.; zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z  powodu konieczności dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19. 

Drodzy Rodzice,

przekazujemy informacje znajdujące się na stronach MEN:

“Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.”

“Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Otwarcie przedszkoli to realna pomoc rodzicom.

W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.”

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizacji opieki w placówkach przedszkolnych.

Poniżej link do wytycznych przeciwepidemicznych GIS dotyczących przedszkoli:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Rodziców zainteresowanych opieką dla dzieci w przedszkolu prosimy o zapoznanie się z ankietą przekazaną przez BE:  ankieta opieka p-le

W związku ze zmianą organizacji pracy placówki (konieczność stosowania wytycznych GIS) podczas sprawowania opieki nad dziećmi, zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłaszanie się do placówki mailowo lub telefonicznie w dniu jutrzejszym.

Sekretariat przedszkola czynny w godz. 8.00-16.00.

Wypełnioną ankietę podpisaną przez Rodziców, zeskanowaną lub jej zdjęcie należy przesłać mailem na adres przedszkola:   p338@edu.um.warszawa.pl – do 6maja do godz. 8.00.

 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę planujemy otworzyć dla dzieci od 18 maja br.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego związane z funkcjonowaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w trakcie epidemii COVID-19, przedstawione 30 kwietnia 2020 r. w godzinach popołudniowych, budzą wątpliwości i wymagają doprecyzowania. W trosce o bezpieczne warunki opieki i pracy w stołecznych placówkach, samorząd warszawski musi wspólnie z dyrektorami przedszkoli opracować procedurę i nową organizację. Jest to m.in. zakup środków ochrony osobistej oraz ustalenie warunków organizacji pracy przedszkoli (w tym naboru do grup o zmniejszonej o połowę liczebności).

Rozumiejąc, że w związku z wprowadzeniem II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 część z Państwa zobowiązana jest wrócić do obowiązków zawodowych, zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej, w bezpiecznych warunkach, zapewnić opiekę najmłodszym warszawiakom. 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę  planujemy otworzyć dla dzieci od 18 maja br.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzję o otwarciu przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż m.st. Warszawa podejmują ich organy prowadzące.