Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Harmonogram rekrutacji do warszawskich przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Więcej informacji na temat rekrutacji – zasady, kryteria znajduje się na stronach Biura Edukacji.

 

Adres internetowy strony do logowania dla rodziców: 
W roku szkolnym 2014/2015 rodzice dzieci urodzonych w latach 2008-2011 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.
 od dnia
godz.
do dnia
godz.
Etap rekrutacji/czynność rodzica
5 marca
10.00
 
 
Uruchomienie  w systemie rekrutacyjnym informacji o warszawskich przedszkolach
i szkołach podstawowych  (bez możliwości rejestracji wniosków).
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
5 marca
 
11 marca
w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
12 marca
25 marca
Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie.
12 marca
26 marca
w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata , należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano  oddziały integracyjne.
28 kwietnia
13:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
28 kwietnia
13:00
7 maja
w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
9 maja
13:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało przyjęte.
Procedura odwoławcza
od 9 maja
 
Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.
Postepowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
6 czerwca
 16:00
 
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
6 czerwca
16:00
12 czerwca
Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.
6 czerwca
16:00
13 czerwca
w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
18 czerwca
13:00
 
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
18 czerwca
13:00
24 czerwca
w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
25 czerwca
13:00
 
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 25 czerwca
 
 
Uruchomienie procedury odwoławcze.
29 sierpnia
 
 
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Beata Murawska
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:                                                                                                    a)­    kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,                                                            b)­    kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej
  do najmniej preferowanej).
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
L.p.
Kryteria
Liczba punktów
Kryteria ustawowe
1.
Wielodzietność rodziny kandydata
128
2.
Niepełnosprawność kandydata
128
3.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
128
4.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
128
5.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
128
6.
Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
128
7.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
128
Kryteria samorządowe
1.
Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.
64
2a.
Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową
o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się
w żywieniu dzieci z alergiami. 
Kryterium dotyczy tylko tzw. przedszkoli dietowych specjalizujących się w żywieniu dzieci z alergiami
32
2b.
Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 
Kryterium dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za wyjątkiem tzw. przedszkoli dietowych.
32
3.
Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.
16
4.
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało
w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną
w  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
8
5.
Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają
w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.
4
 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:
 1. Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).
 2. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.
 3. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.
 4. Oświadczenie o stwierdzonej u dziecka  alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) konieczności organizacji żywienia dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza.  
Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.